Yamaha R6 08+ Custom SuperBike Tail Seat Pad

  • Yamaha R6 08+ Custom SuperBike Tail Seat Pad
Yamaha R6 08+ Custom SuperBike Tail Seat Pad (Superseded from 74-0449PAD)
  • Product Code: Yamaha - 74-0459PAD
  • Availability: 99
  • $40.00